Umicore Hoboken

ENGIE diende in maart een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windmolens langs de Schelde op de site van Umicore.

Groene energie door windmolens, ook op de site van Umicore te Hoboken

Ons land heeft te maken met uitdagende klimaatdoelstellingen voor de komende jaren. CO2e-neutrale energie lijkt daarbij één van de belangrijkste bouwstenen te zijn. ENGIE wil overheden, steden en gemeenten hierin begeleiden en hen de mogelijkheid bieden om zelf lokale, groene stroom te produceren.

ENGIE diende in maart 2019 een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windmolens langs de Schelde met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. De windmolens zijn goed voor een jaarlijkse energievoorziening van ongeveer 8.500 gezinnen. Umicore hecht veel belang aan duurzame energie en zet daarom haar schouders mee onder dit project. Verschillende onafhankelijke bureaus hebben de nodige studies uitgevoerd in verband met slagschaduw, geluid, natuur…. Hieruit blijkt dat we de windturbines conform de wetgeving kunnen uitbaten. Als bijzondere maatregel voor dit project zal Engie de slagschaduw voor omwonenden tot nul herleiden (technisch minimum).

 

Kerncijfers:

Aantal turbines2
Vermogen per turbine4,5 MW
Equivalent verbruik5000 gezinnen
CO2e-besparing7765 ton/jaar

Hoboken gewijzigd

Card image cap

Siegfried Vanhevel

Projectleider
Vragen?
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

Updates

Vergunning

09/08/2023

Op maandag 17 juli 2023 kende de Vlaamse minister van Omgeving andermaal een vergunning toe aan het ENGIE windturbineproject Umicore Hoboken. Klik hier om deze vergunningsbeslissing te raadplegen. 

Infosessie

13/03/2023

Op maandag 13 maart 2023 werd er een infosessie gehouden in de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. Tijdens deze infosessie gaven vertegenwoordigers van ENGIE aan omwonenden tekst en uitleg bij het wijzigingsverzoek dat ter beslissing werd voorgelegd aan de Vlaamse minister van Omgeving, na vernietiging van de originele vergunningsaanvraag door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Klik hier om het daar getoonde materiaal te raadplegen. 

card img

Nieuw wijzigingsverzoek

10/02/2023

Nieuw wijzigingsverzoek onder de vorm van een nieuwe lokalisatienota waarin bijkomende motivatie omtrent de ruimtelijke inpasbaarheid en energetische maximalisatie zijn opgenomen alsook bijkomende visualisaties.

Vernietigingsarrest Raad voor Vergunningsbetwistingen

25/08/2022

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt in haar vernietigingsarrest aan de Minister een nieuwe beslissing te nemen.

card img

Vergunning gewijzigd project

21/09/2020

Het gewijzigde project van twee turbines, inclusief de voorgestelde bijzondere milieuvoorwaarden voor geluid en slagschaduw, werd vergund door Vlaams Minister van Omgeving Demir. Deze vergunning werd verleend met unaniem positieve adviezen van de verschillende betrokken adviesverlenende instanties op de gemeente Hemiksem na.

Wijzigingsverzoek

04/05/2020

Na overleg met de betrokken gemeentebesturen werd een wijzigingsverzoek ingediend teneinde maximaal tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden, het ongunstig advies van de stad Antwerpen en de suggestie van de gemeente Hemiksem om het project te reduceren tot twee turbines. Bij het wijzigingsverzoek werden (i) WT1 en WT3 uit de aanvraag geschrapt en (ii) de bijzondere milieuvoorwaarden met betrekking tot geluid en slagschaduw opgenomen in de aanvraag. Hiernaast engageert ENGIE Electrabel zich om een vijfjaarlijkse periodieke geluidsmeetcampagne te voorzien alsook een extra geluidsmeetcampagne uit te voeren binnen het eerste jaar na het aflopen van de eerste meetcampagne.

Vergunning

26/09/2019

Vergunning  van het windturbineproject van vier turbines in eerste aanleg door de Deputatie van de Provincie Antwerpen met bijzondere voorwaarden voor, onder meer, slagschaduw (beperkt tot ‘technisch minimum’) en geluid (geluidsnorm voor woongebied ook van toepassing binnen de 500m rondom industriegebied).

Omgevingsvergunningsaanvraag

15/03/2019

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het windturbineproject Umicore Hoboken (OMV2019020452).

Dit project omvat intieel vier windturbines, allen ingeplant langsheen de Schelde, ter hoogte van de site van Umicore op de grens van Hemiksem en Antwerpen (district Hoboken). Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 19 april 2019 tot en met 18 mei 2019.

Ontdek al onze productieparken