Onze organisatie

Jean-Pierre Clamadieu is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Groep ENGIE. Het Uitvoerend Comité bestaat uit 11 leden, waaronder 10 Executive Vice Presidents. Dit stuurorgaan van ENGIE wordt geleid door Catherine MacGregor, Chief Executive Officer.

In een context van grondige veranderingen in de energiesector voert het Uitvoerend Comité de strategische beslissingen van ENGIE uit en ziet het toe op de operationele prestaties van de Groep, in overeenstemming met de richtlijnen die de Raad van Bestuur heeft vastgelegd.


ENGIE is een wereldleider op het gebied van koolstofarme energie en diensten. Met zijn 96 000 medewerkers, klanten, partners en stakeholders zet de groep zich dagelijks in om de overgang naar een koolstofneutrale wereld te versnellen door middel van energie-efficiëntere en milieuvriendelijkere oplossingen. Geleid door zijn bestaansreden verzoent ENGIE economische prestaties met een positieve impact op mens en planeet door te steunen op zijn kernactiviteiten (gas, hernieuwbare energie, diensten) om zijn klanten concurrerende oplossingen aan te bieden. 

Al meer dan 180 jaar past ENGIE zich aan de uitdagingen van de energiewereld en aan de noden van zijn klanten aan. Onze ambitie? Een koolstofarme transitie mogelijk maken. Om dit te bereiken, plaatst ENGIE verantwoorde groei in het hart van haar drie bedrijven: elektriciteit, gas en energiediensten. Door middel van succesvolle en vernieuwende oplossingen. 

 

Lees hier meer over onze strategie. 


Om in België een leidersrol te kunnen opnemen in de energietransitie en om tot een koolstofarme economie te komen, is ENGIE actief in alle energieactiviteiten: productie, optimalisatie van het verbruik, onderzoek, innovatie, onderhoud, engineering, bouw en projectimplementatie.

 

ENGIE kan in België rekenen op 5 dochterbedrijven:

  • Electrabel groepeert alle elektriciteitsproductie- en marketingactiviteiten van elektriciteit en gas in België. Electrabel is ook actief in financiële participaties van ENGIE op internationaal niveau.
  • Tractebel ENGIE is het studiebureau gespecialiseerd in energie en infrastructuren
  • Laborelec, R&D centrum van ENGIE is het energieonderzoekscentrum van ENGIE in België
  • Synatom is verantwoordelijk voor het beheer van splijtstoffen en nucleaire voorzieningen
  • N-Allo is het callcenter van ENGIE in België

Ze maken allemaal deel uit van de Groep ENGIE.

Elke dochteronderneming van ENGIE in België heeft een eigen raad van bestuur en gaat in dialoog met de vakbonden. De grootste is Electrabel NV. De raad van bestuur bestaat uit leden van de Groep, maar ook uit externe bestuurders.

 

4 Global Business Units dicht bij de klanten: Hernieuwbare energie, Energiediensten, Infrastructuur, Thermische productie en Energielevering

De organisatie van ENGIE berust hoofdzakelijk op de GBU's die verantwoordelijk zijn voor de operaties op nationaal en regionaal niveau. Om de best mogelijke ondersteuning te garanderen, werken de ondersteunende functies transversaal en zijn zij ook per land en regio georganiseerd.

Op landenniveau spelen de landenmanagers een sleutelrol bij het versterken van onze lokale verankering, onze nabijheid tot onze klanten en stakeholders, en bij het bevorderen van een kwalitatieve sociale dialoog. In België wordt deze functie uitgeoefend door Thierry Saegeman.

De landenmanagers en ondersteunende functies in de landen en regio's worden geleid door de regionale hubs om de samenwerking tussen GBU's te versnellen en de kwaliteit van de aan hen verleende steun te verbeteren, zodat hun operationele prestaties verbeteren. Deze lokale en regionale organisatie van ondersteunende functies wordt beheerd door Transformatie & Geografieën.  

Daarnaast is GEMS (Global Energy Management & Sales) belast met energieleverings- en risicobeheersdiensten om onze B2B-klanten te ondersteunen in hun decarbonisatie, waarbij de activa van de Groep worden geoptimaliseerd om zo bij te dragen tot waardecreatie.  

De Belgische nucleaire activiteiten tenslotte worden geleid door Thierry Saegeman. Gezien hun specificiteit zijn ze, net als GEMS, niet verbonden aan een GBU.

In België kan ENGIE ook rekenen op 7 000 medewerkers en meer dan 300 onderzoekers om de uitdagingen van de koolstofarme transitie aan te gaan.

Veiligheid

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk zijn fundamentele waarden voor ENGIE. Sinds 1995 hebben opeenvolgende Globale Preventieplannen gezorgd voor een gestructureerde aanpak inzake Veiligheid, Gezondheid en Welzijn op het werk.

Om haar ambitie van “nul ongevallen” waar te maken, zal de onderneming steunen op haar Globaal preventieplan 2020-2025. Dit plan kadert in een algemene aanpak dewelke op een dynamisch beheer van de risico’s steunt. Het plan is tot stand gekomen na overleg met de verschillende betrokken partners en concretiseert de strategie van de onderneming inzake Welzijn op het werk voor de vijf komende jaren.

Klokkenluiderssysteem

De Groep streeft er voortdurend naar haar engagement op het gebied van ethiek te verdiepen. In dit verband wenst zij iedereen de mogelijkheid te bieden om ongepaste situaties te melden of situaties die niet in overeenstemming zijn met onze principes of de huidige wet- en regelgeving. ENGIE heeft dan ook een klokkenluidersregeling ingevoerd die openstaat voor alle werknemers en belanghebbenden (leveranciers, onderaannemers, vakbonden, ngo's, enz.).

Dit systeem is een aanvulling op de bestaande kanalen en versterkt de inspanningen van de Groep op het gebied van Ethiek en Compliance & Privacy. Het staat open voor iedereen en is gemakkelijk te gebruiken, vertrouwelijk en indien nodig anoniem.

Le Conseil d'administration

Raad van bestuur van Electrabel

De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap, behalve voor aangelegenheden die bij wet of volgens de statuten aan de aandeelhouders zijn voorbehouden.

Jaarrekening 2022 Electrabel nv

Lees de contextnota.